CONTACT

PLEASE CONTACT US

SEISETA USA Hair Extensions INC
1326 15th street Unit 3 
Miami Beach, FL 33139
Ph/Text/WhatsApp: (212) 967-7866
e-mail: info@seiseta.us
www.seiseta.us